Mineralogia, petrologia i geochemia
Sesja obejmować będzie zagadnienia z szeroko pojętego zakresu mineralogii, petrologii i geochemii, zarówno w aspekcie naukowym jak i praktycznym. Zachęcamy również do przedstawiania i omawiania nowych technik i metod badawczych, a także możliwości wykorzystania wyników badań mineralogicznych i petrologicznych w innych dyscyplinach.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Andrzej Muszyński
Pełna lista sesji

Paleontologia i stratygrafia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji pt. „Paleontologia i stratygrafia” poświęconej Jubileuszowi 90-lecia i wieloletniemu dorobkowi naukowemu profesora Jerzego Fedorowskiego.
W sesji planujemy referaty z szeroko rozumianej tematyki paleontologicznej, paleoekologicznej oraz związane z nowoczesnymi metodami związanymi z datowaniami skał. Zapraszamy do prezentowania nowych osiągnięć paleontologii tradycyjnie wykorzystywanej do datowań stratygraficznych i rekonstrukcji historii świata organicznego. Zachęcamy także do przedstawiania nowoczesnych metod badawczych wykorzystujących kopalne organizmy do analiz paleośrodowiskowych i paleogeografii zarówno w odniesieniu do środowisk morskich jak i lądowych fanerozoiku.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Błażej Berkowski
Pełna lista sesji

Tektonika i geologia strukturalna
Sesja obejmować będzie szeroki wachlarz zagadnień z zakresu tektoniki i geologii strukturalnej. Zapraszamy do prezentacji wyników badań dotyczących charakterystyki zjawisk tektonicznych zarówno w skałach osadowych, jak i krystalicznych oraz odnoszących się do różnowiekowych procesów, od najstarszych aż po niedawne lub współczesne (neotektoniczne). Mile widziane są wyniki lokalnych, szczegółowych badań służących odtworzeniu charakteru i historii procesów tektonicznych na badanym obszarze, ale też przekrojowe, syntetyczne interpretacje, w tym odnoszące się do budowy geologicznej Polski. Liczymy na prezentację zagadnień dotyczących różnych jednostek i stref tektonicznych zlokalizowanych na terytorium naszego kraju (alpidów, waryscydów, kratonu wschodnioeuropejskiego itd.), ale również poza jego granicami. W zakres sesji wchodzą również tematy ujmujące procesy tektoniczne w sposób teoretyczny, a także wiążące tektonikę z zagadnieniami praktycznymi: m. in. zagrożeniami geologicznymi oraz występowaniem, poszukiwaniem i eksploatacją surowców mineralnych. Zachęcamy do prezentacji najnowszych metod służących szeroko pojmowanym badaniom tektonicznym oraz przykładów ich wykorzystywania. W ramach niniejszej sesji jest także miejsce na przedstawienie wyników badań geofizycznych, zwłaszcza prowadzonych w odniesieniu do tektoniki oraz geologii regionalnej.

Osoby odpowiedzialne za sesję: prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz i dr Wojciech Stawikowski
Pełna lista sesji

Sedymentologia
Sesja obejmować będzie zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej sedymentologii: od charakterystyki ilościowej współczesnych procesów sedymentacyjnych po ich zapis w sukcesjach kopalnych, interpretację genezy osadów współczesnych i kopalnych oraz rekonstrukcje architektury systemów depozycyjnych. Zachęcamy również do prezentowania nowych technik badawczych stosowanych w sedymentologii oraz wykorzystania wyników badań sedymentologicznych w innych dyscyplinach.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Joanna Rotnicka, prof. UAM
Pełna lista sesji

Geologia czwartorzędu
W ramach działu Geologia Czwartorzędu planowane jest zorganizowanie kilku sesji tematycznych obejmujących problemy dotyczące procesów depozycyjnych i deformacyjnych, stratygrafii i geochronologii geologii czwartorzędu, zapisu zmian klimatu w czwartorzędzie a także metod badawczych. Ponadto, proponujemy sesje dotyczące zapisów zdarzeń katastrofalnych w tym powodzi lodowcowych, rozwoju deformacji w osadach nieskonsolidowanych, depozycji w jeziorach, mikrosedymentologii i mikromorfologii osadów glacigenicznych oraz formowania gleb.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Pełna lista sesji

Geologia złożowa i górnictwo
Wychodząc naprzeciw wzmożonemu zapotrzebowaniu na surowce sesja złożowa dedykowana jest szeroko rozumianej geologii złóż oraz ich rozpoznawaniu i dokumentowaniu w różnych kategoriach rozpoznania. Zestawione w osobnych blokach tematycznych surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne zostaną poszerzone o niezwykle istotną w gospodarce grupę surowców krytycznych, których występowanie i zasoby wzbudzają emocje na całym świecie. Sesja dotyczy ponadto jakości kopalin, wzbogacania oraz technik eksploatacji kopalin stałych, ciekłych i gazowych, zapewniających bezpieczeństwo i efektywne działanie kopalń. W ramach sesji znajdą się zagadnienia związane z ochroną zasobów mineralnych w relacji do istniejących przepisów prawnych, a także związane z konsekwencjami środowiskowymi eksploatacji złóż. Znakomitym uzupełnieniem sesji będą dzieje górnictwa, rozwój geologii górniczej oraz zadania geologii złożowej wobec nieustannie zmieniających się warunków przyrodniczych, gospodarczych i ekonomicznych współczesnego świata.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz, prof. UAM
Pełna lista sesji

Hydrogeologia
Hydrogeologia jest nauką w sposób szczególny wiążącą nauki o Ziemi ze współczesnymi problemami naszej cywilizacji. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne jest współcześnie nieunikniona, a podstawowym zadaniem wydaje się bezpieczne i zrównoważone korzystanie z jego zasobów. W tym aspekcie za główne zadania hydrogeologii, można uznać dostarczanie społeczeństwu wiarygodnej informacji o stanie środowiska, ale także umiejętne prognozowane jego zmian, zarówno w wyniku działania procesów naturalnych, jak i antropogenicznych.
Wśród wiodących wątków w zakresie hydrogeologii wciąż istotnym zagadnieniem jest ochrona wód podziemnych zarówno w skali regionalnej (m.in. zagadnienia ochrony głównych zbiorników wód podziemnych) jak i lokalnej (ochrona ujęć wód podziemnych). Aspekt ochrony ujęć wód podziemnych jest szczególnie istotny w obliczu zmian wprowadzonych w nowej ustawie Prawo Wodne, co wymaga wypracowania nowych zasad wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wód. Nowym wątkiem badawczym w hydrogeologii, z którym stykają się zarówno jednostki badawcze jak i użytkownicy ujęć wód podziemnych jest problem tzw. nowo pojawiających się substancji (ang. emerging contaminants), a wśród nich problemy związane z pojawianiem się pozostałości farmaceutyków oraz pestycydów w wodach. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia tzw. ujęć infiltracji brzegowej, zasilanych wodami z cieków i zbiorników powierzchniowych, w których wymienione substancje są wykrywane.
Sugerowana tematyka nie wyczerpuje szerokiego spektrum problemów współczesnej hydrogeologii, dlatego mile widziane będą również wystąpienia wykraczające poza przedstawiony zakres.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Krzysztof Dragon
Pełna lista sesji

Geologia inżynierska
Geologia inżynierska często bywa kojarzona ze standardowymi i podstawowymi badaniami, które projektant niejako z konieczności zleca „geologowi”. Takie podejście wynika często z niedostatecznej wiedzy o możliwościach, jakie niesie ze sobą zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych. Co istotne, korzyści jakie one dają, mogą być przede wszystkim zauważalne przez projektantów i inwestorów, prowadząc do znacznej redukcji kosztów finalnych inwestycji. Wymagają jednak zarówno zmiany podejścia badawczego, jak i inwestycyjnego do prac geologicznych, a także podniesienia poziomu umiejętności przez samych geologów inżynierskich. Coraz bardziej liczne przykłady udanego wprowadzenia nowych procedur analitycznych na świecie wskazują jednak, że jest to kierunek rozwoju geologii inżynierskiej, któremu warto poświęcić swoją uwagę.
Zamiast rozmawiać o współczesnych problemach geologii inżynierskiej, pomyślmy więc o jej przyszłych wyzwaniach oraz tym, jak im sprostać.
Zapraszamy do udziału w sesji, podczas której zaprezentowane zostaną m. in. nowatorskie rozwiązania analityczne, a której tematyka skupiać się będzie na następujących zagadnieniach:
· regionalizacja właściwości podłoża – ślepy zaułek, czy przydatne narzędzie
· planowanie prac geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem analizy ryzyka
· zintegrowane modele geoinżynierskie.

Osoby odpowiedzialne za sesję: dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB
Pełna lista sesji

Geologia morza
Ponad 70% powierzchni globu pokrywają morza i oceany. Nie dziwi zatem, że coraz większy nacisk kładziony jest na poznanie dna morskiego, działających tam procesów, potencjalnych surowców mineralnych, zapisu historii zmian systemu Ziemi, jak i potencjalnych zagrożeń. Polscy badacze są zaangażowani nie tylko w badania Bałtyku, ale i innych mórz i głębin oceanicznych. Badania te wyróżniają się często stosowaniem specyficznych technik badawczych. Celem sesji jest przybliżenie aktualnych trendów badań geologii morza.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Witold Szczuciński
Pełna lista sesji

Geologia planetarna
Geologia planetarna lub astrogeologia jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową zainicjowaną badaniami w roku 1960 przez Eugene Shoemaker’a – amerykańskiego geologa i astronoma. Geologia planetarna narodziła się jeszcze przed programem Apollo i wtedy stosowano ją głównie do badań Księżyca. Obecnie w kręgu jej zainteresowań znajdują się planety, asteroidy, komety i inne obiekty pozaziemskie. Bada się budowę wewnętrzną planet, procesy wulkaniczne, powstawanie kraterów, erozję, morfologię, transport i zjawiska sejsmiczne. Głównymi narzędziami, którymi posługują się astrogeolodzy są metody geofizyczne m.in. uzyskane z teledetekcji dane spektrofotometryczne i radarowe oraz bezpośrednie próbki skał z misji sond kosmicznych. Na Kongresie będzie możliwość zaprezentowania szerokiego spektrum tematów z geologii planetarnej.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Andrzej Muszyński, dr inż. Bartosz Pieterek
Pełna lista sesji

Geozagrożenia i zmiany klimatu
Każdego roku w wyniku katastrof naturalnych giną tysiące osób a straty materialne sięgają wielu miliardów złotych. Wiele z tych katastrof powodują procesy geologiczne np.: osuwiska, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy tsunami. W ostatnich dekadach zanotowano znaczny wzrost liczby katastrof związanych z procesami będącymi pod wpływem zachodzącej zmiany klimatu. Powoduje to zrozumiałe zainteresowanie społeczeństwa tymi zagadnieniami. Celem sesji jest przedstawienie aktualnych trendów w badaniach geozagrożeń i zachodzącej zmiany klimatu (przyczyny, skutki, zapis geologiczny) oraz najczęściej napotykanych problemów, szczególnie na stuku badań naukowych i praktyki.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Witold Szczuciński
Pełna lista sesji

Kartografia geologiczna i GIS
W ramach tej sesji referatowej pragniemy Państwa zaprosić do wspólnej dyskusji nad aktualnym stanem rozpoznania struktur geologicznych w Polsce o różnym zasięgu i skali, w kontekście obserwowanych trendów w rozwoju technologii geoinformatycznych. Mamy nadzieję, że proponowana sesja referatowa będzie doskonałą okazją do wymiany idei i doświadczeń w stosowaniu systemów geoinformacyjnych w różnych dyscyplinach nauk geologicznych, wskazując jednocześnie na potencjał aplikacyjny omawianych opracowań kartograficznych w zakresie badań podstawowych jak i stosowanych.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Wojciech Włodarski, prof. UAM
Pełna lista sesji

Geochronologia i archeometria
Sesja obejmuje swą tematyką zagadnienia interdyscyplinarne. Składa się z dwóch bloków tematycznych:

  • Geochronologii – obejmującej zagadnienia z dziedziny datowania bezwzględnego i geochemii izotopów,
  • Archaeometrii – łączącej badania środowiskowe, geoarcheologiczne, petroarcheologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne z archeologią, antropologią i historią sztuki.

W tematykę sesji doskonale wpisują się badania obejmujące oba te bloki, w tym badania metodyczne i eksperymentalne łączące dziedziny nauk o Ziemi i środowisku z archeologią, na przykład: geologia, geografia, geomorfologia, pedologia, klimatologia, palinologia, oceanografia, geochemia i geofizyka, techniki teledetekcji czy rekonstrukcje środowiska. Istotnym zagadnieniem jest także kontekst geologiczny na obszarach dawnej działalności człowieka oraz prace wykorzystujące techniki analityczne do lepszego zrozumienia składu i pochodzenia kultury materialnej, takiej jak na przykład ceramika, metale, surowce skalne, zaprawy i tynki. Takie badania składu i pochodzenia powinny być mocno osadzone w ich kontekście geologicznym, na przykład poprzez systematyczną analizę potencjalnych materiałów źródłowych.

Osoby odpowiedzialne za sesję: prof. UAM dr hab. Danuta Michalska, prof. dr hab. Janusz Skoczylas, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar
Pełna lista sesji

Informacja Geologiczna Szczegóły w pliku PDF
Sesja obejmować będzie zagadnienia z zakresu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geologicznych. Coraz szerzej wdrażana idea otwartych danych ma wspomagać rozwój: nauki, gospodarki, społeczeństwa. Szczególnie obiecująco zapowiada się promowany, w ramach otwierania danych, standard udostępniania danych za pomocą interfejsów programistycznych API. Zachęcamy do przedstawienia budowy nowoczesnych narzędzi informatycznych, przykładów wykorzystania publicznie dostępnej informacji z dziedziny geologii i nauk pokrewnych oraz nowoczesnych przykładów publikacji efektów prac geologicznych.

Osoba odpowiedzialna za sesję: mgr Wojciech Paciura, PIG-PIB
Pełna lista sesji

Historia geologii
W dobie ciągłego dążenia do osiągania sukcesów we wszystkich dziedzinach nauki, zapomina się czasem o dotychczasowych dokonaniach. Dotyczy to także nauk geologicznych. Celem sesji jest przypomnienie dróg i bezdroży formowania się różnych hipotez i poglądów w naukach geologicznych, a także podkreślenie ważnych historycznie postaci polskiej myśli naukowej i dydaktycznej w różnych ośrodkach geologicznych. Mile widziane będą także wystąpienia na temat kształtowania się organizacyjnego oraz historycznych przeobrażeń polskiej nauki, służby geologicznej, szeroko rozumianej dydaktyki i popularyzacji wiedzy geologicznej. Przedmiotem dyskusji członków tej sesji będzie również powstanie monografii o dziejach nauk geologicznych na ziemiach polskich.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Pełna lista sesji

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top