Klauzula Informacyjna IV Polskiego Kongresu Geologicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Polskie Towarzystwo Geologiczne informuje, że:
 1. Administratorem danych podanych w formularzu jest Polskie Towarzystwo Geologiczne z siedzibą ul. Gronostajowa 3A w Krakowie, tel.: 012-664-44-10, 799-070-170, e-mail: ptg@uj.edu.pl (dalej „Towarzystwo” lub „PTGeol”),
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: ptg@uj.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji działań związanych z organizacją i realizacją IV Polskiego Kongresu Geologiczne
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 5. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celach, o których mowa w pkt. 2, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO,
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w IV Polskim Kongresie Geologicznym do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia IV Polskiego Kongresu Geologicznego.
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji konferencji.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.

PGNiG

Sponsorzy - logo
Scroll to Top